Algemene Consumentenvoorwaarden van Synergybikes B.V.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Synergybikes: Synergybikes B.V. te Malden;

b. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met Synergybikes;

c. Het werk: het totaal van de tussen de consument en Synergybikes overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Synergybikes geleverde materialen;

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Synergybikes doet en op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk die Synergybikes sluit met de consument.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Synergybikes en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 3: Het aanbod

3.1 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Synergybikes zelf en/of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Synergybikes. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden verveelvoudigd, gebruikt of aan derden worden getoond.

3.2 Als er geen opdracht wordt verleend, dienen de in artikel 3.1 genoemde bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door Synergybikes gedaan verzoek voor rekening en risico van de consument aan Synergybikes te worden geretourneerd.

Artikel 4: Verplichtingen van de consument

4.1 De consument zorgt er voor dat Synergybikes tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.

4.2 De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk of elektronisch aan Synergybikes te melden.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Synergybikes of op een door Synergybikes aangewezen rekening.

5.2 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 6: Niet tijdige betaling

6.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

6.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Synergybikes rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6: 119 BW.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Na levering blijft Synergybikes eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:

 1. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
 2. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
 3. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Synergybikes is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Koper lijdt als gevolg van een aan Synergybikes toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Synergybikes verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

8.2. Als het voor Synergybikes ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Synergybikes voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

Artikel 9: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

9.1 Synergybikes staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. Synergybikes staat er bovendien voor in dat de geleverde zaak die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

9.2 Openbaart zich binnen twaalf maanden na levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat de geleverde zaak bij levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal Synergybikes het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij zij kan aantonen dat de geleverde zaak ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Onder normale omstandigheden zal het verhelpen van het gebrek binnen vier weken na melding plaatsvinden. Voor het frame van geleverde tweewielers bedraagt de in de eerste zin van dit artikel genoemde periode vierentwintig maanden.

9.3 Voor accu’s geldt dat de in artikel 9.1 genoemde garantie vervalt zodra één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 1. de in artikel 9.2 genoemde periode van twaalf maanden verstrijkt;
 2. de accu is gedurende een langere periode dan één week in geheel ontladen toestand weggezet;
 3. de accu is aangesloten op een niet door Synergybikes geleverde lader.

9.4 De in artikelen 9.1 tot en met 9.3 omschreven garantie vervalt zodra:

 1. gebreken aan het geleverde niet binnen twee maanden nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk of elektronisch aan Synergybikes zijn gemeld. Bij een dergelijke melding wordt de consument verzocht om indien mogelijk foto’s mee te zenden waarop het gebrek zichtbaar is;
 2. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
 3. gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 4. gebreken geen gevolg zijn van het werk;
 5. gebreken het gevolg zijn van niet, niet juist of niet conform onderhoudsvoorschriften uitgevoerd onderhoud;
 6. gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synergybikes;
 7. de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

10.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.